Om oss

Vad är Svenska Kyrkans Unga?


Svenska Kyrkans Unga är en ungdomsorganisation och en öppen gemenskap av och för unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Organisationen i sig har drygt 10 000 medlemmar i 400 lokalavdelningar – från Jukkasjärvi i norr till Trelleborg i söder.

SKU Täby är alltså en av alla dessa 400 lokalavdelningar. Vi har cirka 500 medlemmar och med det är vi även den största lokalavdelningen i Sverige.


På den här sidan kan läsa om hur hela organisationen fungerar och om förbundets historia.

ORGANISATIONEN

ALLMÄNT

Svenska Kyrkans Unga i Täby är alltså en lokalavdelning i en större organisation och här kan du läsa om hur den är uppbyggd.


Svenska Kyrkans Unga består av tre nivåer: lokalavdelning, distrikt och förbund. Varje del i Svenska Kyrkans Unga är att betrakta som en egen juridisk enhet. Således kan inte förbundet bestämma över till exempel vilken verksamhet en lokalavdelning ska bedriva. SKU Täby är då en lokalavdelning.


Medlemmen är medlem i förbundet, men relaterar till en lokalavdelning. Medlemmen kan själv välja vilken lokalavdelning hen vill vara med i. Medlemskapet är gratis.


LOKALAVDELNINGAR

Lokalavdelningen är nästan alltid knuten till en församling. SKU Täby är knutet till Täby församling. Runt om i landet finns det runt 400 lokalavdelningar i olika storlek och med olika verksamhet. Lokalavdelningen har ett årsmöte som bland annat utser ombud till distriktsårsmötet.


DISTRIKT

Lokalavdelningen ingår i ett distrikt. Svenska Kyrkans Ungas distrikt följer samma indelning som stiften i Svenska kyrkan. Varje distrikt har en distriktsstyrelse och oftast en stiftskonsulent och/eller en stiftsadjunkt som arbetar med Svenska Kyrkans Unga. Det finns lika många distrikt som det finns stift, 13 stycken. Distriktet har ett årsmöte som bland annat utser ombud till förbundets Riksårsmötet.

SKU Täby tillhör Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift, även kallat SKUSS.

SKUSS hemsida kan du hitta här.


FÖRBUNDET

Distriktet ingår i sin tur i förbundet Svenska Kyrkans Unga. Förbundet har en förbundsstyrelse, där förbundsordförande är heltidsarvoderad. Det finns även ett förbundskansli med säte i Uppsala. Riksförbundet har beslutande årsmöte varje år, så kallat Riksårsmötet.

Förbundets hemsida kan du hitta här.


Gemensam nämnare för alla delar i organisationen är de tre första paragraferna i stadgarna. Dessa handlar om vad som är Svenska Kyrkans Ungas syfte, organisationens uppbyggnad samt vem som kan bli medlem.


Lokalavdelningens organisation kan se olika ut. Vissa har en styrelse, andra regelbundna medlemsmöten för alla medlemmar i lokalavdelningen. Alla lokalavdelningar behöver dock uppfylla grundläggande krav för att få klassas som aktiva. Dessa krav är:


2 kontaktpersoner (varav en måste vara under 30 år)

1 medlemsregisteransvarig

5 medlemmar

Verksamhet under det gångna verksamhetsåret


Uppgifterna kring detta lagras i Svenska Kyrkans Ungas medlemsregistersystem, de så kallade Medlemssidorna.

VÅRA MEDLEMMAR


Vi är ingenting utan våra medlemmar.

Därför är så himla glada över att vi i slutet av 2022 hade hela 600 personer som ville vara med i vår gemenskap!

VÅR IDÉ


Svenska Kyrkans Unga är en öppen

gemenskap av unga människor som vill

upptäcka och dela kristen tro.

VÅR HISTORIA


Den 6 december 1992, klockan 9.00 bildades Svenska Kyrkans Unga

och den 22 april 1993 bildades lokalavdelningen Täby.

FÖRBUNDET


"Svenska kyrkans nya barn- och ungdomsrörelse ska bli mer än summan av det organiserade barn- och ungdomsarbetet idag. Något mycket mer. Vi vill samla så många barn och ungdomar i så många församlingar som möjligt i en enad demokratisk rörelse inom Svenska kyrkan”.


Svenska Kyrkans Unga är en förhållandevis ung organisation som vilar på en över hundra år gammal tradition av organiserat barn- och ungdomsarbete i Svenska kyrkan. Redan 1964 fanns förslag om samgående mellan Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet, men det skulle dröja nästan trettio år innan det blev allvar av planerna på en gemensam organisation för barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Efter ett tre år långt och omfattande arbete med olika förslag och remisser kom så till sist framtidspropositionen.


Viljan var att skapa en organisation där all barn- och ungdomsverksamhet fanns samlad för att skapa en helhetssyn och gemenskap i församlingen. Genom detta skulle både församlingen och organisationen vara bättre rustad att möta framtiden. I framtidspropositionen sades det bland annat att:”Svenska kyrkans nya barn- och ungdomsrörelse ska finnas i varje församling och ge plats för all barn- och ungdomsverksamhet inom Svenska kyrkan”. Svenska Kyrkans Unga skulle alltså vara det redskap med vilket Svenska kyrkan bedrev sin barn- och ungdomsverksamhet, och uppdraget rörde allt arbete. Bakom förslaget stod Ansgarsförbundet, Delegationen för finskspråkigt församlingsarbete, Kyrkans Ungdom, Svenska kyrkans församlingsnämnd och Sveriges kyrkosångsförbund.


Kännetecken för Svenska Kyrkans Unga skulle bland annat vara:”Ett syfte som är känt av medlemmarna och som görs levande i verksamhetens alla led”, ”En enkel demokratisk form som fungerar och som ökar delaktigheten…” samt ”En verksamhet som inte bara uppstår tillfälligt och i vissa församlingar, utan pågår under lång tid och i hela Svenska kyrkan”.


Den 6 december 1992, klockan 9.00 bildades Svenska Kyrkans Unga på det konstituerande årsmötet i Katedralskolans aula i Uppsala. I och med detta valde organisationerna som låg bakom framtidspropositionen att lägga ner respektive organisation till förmån för Svenska Kyrkans Unga.


Därefter rullade organisationen vidare. Perioden 2001-2007 genomfördes en idéprocess med tillhörande organisatoriska förändringar, däribland åldersgräns på medlemskap, avskaffande av medlemsavgift och förändring av förtroendeuppdragskrav i lokalavdelningar.

HISTORIA